Khabar Ahad (خبر الآحاد) / Hadits Ahad

1. Definisinya:

  1. Secara bahasa: (الآحاد) adalah jama’ dari (أحد) maknanya adalah satu yaitu apa – apa yang diriwayatkan oleh satu orang.

  2. Secara istilah: adalah khabar yang tidak terkumpul padanya syarat – syarat khabar mutawatir.

2. Hukumnya:

Khabar ahad dapat menghasilkan ilmu nadhari, yaitu ilmu yang diperoleh setelah melakukan pengamatan dan pendalilan.

3. Jenis – jenisnya berdasarkan jumlah jalur periwayatannya:

Khabar ahad berdasarkan jumlah jalur periwayatannya terbagi menjadi tiga jenis:

  1. Masyhur (المشهور).

  2. Aziz (العزيز).

  3. Gharib (الغريب).

Kami akan membahas setiap jenis khabar ahad tersebut secara singkat.

Maraji’:

Mahmud Ahmad Thahhan. Taisir Musthalah al-Hadits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *