Daily Archives: October 7, 2017

Mengingat Nikmat Allah Atas Rasul dan Kaum Muslimin

Published by:

Ibnu Jarir at-Thabari mengeluarkan riwayat dari ‘Ikrimah dan Yazid bin Abi Ziyad bahwa suatu ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar, Utsman, ‘Ali, Thalhah, dan ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Mereka masuk ke tempat Ka’ab bin al-Asyraf dan Yahudi Bani Nadhir untuk meminta mereka merealisasikan pembayaran diyat yang menimpanya. Bani Nadhir kemudian berkata: baik, duduklah hingga kami menyediakan makanan dan memberikan apa yang engkau minta kepada kami. Maka kemudian Nabi duduk. Berkatalah Huyay bin Akhthob kepada para sahabatnya: aku tidak melihat ada kesempatan yang lebih dekat daripada kesempatan sekarang ini. Lemparkanlah batu kepadanya sehingga ia terbunuh dan tidak akan engkau lihat keburukan lagi selama – lamanya. Maka mereka pun datang ke tempat tinggi hendak menimpakan batu kepada Nabi. Kemudian Allah menahan batu tersebut dari tangan – tangan mereka hingga Jibril datang di tempat itu. Maka Allah pun menurunkan ayat: Continue reading